Jan
21
Fri
Holy Hour @ St Patrick's Church
Jan 21 @ 6:30 pm – 7:30 pm
Reconciliation @ St Patrick's Church
Jan 21 @ 6:45 pm – 7:15 pm
Jan
22
Sat
Reconciliation @ St Patrick's Church
Jan 22 @ 9:30 am – 10:25 am
Jan
26
Wed
Holy Hour @ St Michael's Church
Jan 26 @ 6:30 pm – 7:30 pm
Reconciliation @ St Michael's Church
Jan 26 @ 6:45 pm – 7:15 pm
Jan
28
Fri
Holy Hour @ St Patrick's Church
Jan 28 @ 6:30 pm – 7:30 pm
Reconciliation @ St Patrick's Church
Jan 28 @ 6:45 pm – 7:15 pm
Jan
29
Sat
Reconciliation @ St Patrick's Church
Jan 29 @ 9:30 am – 10:25 am
Feb
2
Wed
Holy Hour @ St Michael's Church
Feb 2 @ 6:30 pm – 7:30 pm
Reconciliation @ St Michael's Church
Feb 2 @ 6:45 pm – 7:15 pm